اعجاز.....

من هر روز معجزه می بینم.....

 

در زود دیر رسیدن و دیر زود رسیدن ....

دیر زود رفتن و زود دیر رفتن .....

زود دیر آمدن و دیر زود آمدن .....

دیر زود ماندن و زود دیر ماندن

 

و

.......

/ 0 نظر / 10 بازدید