تعبیر!!

جثه اش در حد قناری

رنگارنگ

زرد، آبی، سبز و اناری!!

ولی دندان هایش مانند سگ شکاری!!

می درد به قصد کشت!!

کمرش باریک مثل چیتای فراری!!

ناخن هایش به ظرافت آفتاب پرست!!

ولی قدرت پنجه هایش در حد گریزلی!!

سرعتش مثل برق و باد!! نه، فراری!!

خشمش رعد و برق ناگهانی!!

چشمش معصوم، مثل ندارد!! در حد ندارد!! لنگه ندارد!! مشکی متالیک!!

دیوانه کننده، محسور کننده و بلایی!!

آتش می زند!! بر باد می دهد!

با اینکه شیر زنیست ولی قلبش مجروح، ناراحت دل است و مغموم

بی اعتمادست به همه کس!! می درد، هر که بر او بخواهد کشد، دست!!!

رحمی به دل آزرده ی ما کن!! منو از سیاهیا رها کن!!

کاری کن نوری بتابه به دل ما!! شاد بشه دل پژمرده ما!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید