بیا

چند سالیست که در بیداری خواب می بینم!! به چشمانم خوابی نیست

اگر چشمانم بسته است، فکر و ذهنم بیدار و مشغول!!!

بیا و منفجر کن، این بغض را که سالها با من است

بیا که من آلوده شده ام!! جلوی مرگم رو بگیر!! بیا و زندگی و دوستی رو با خودت بیار.

از قرمزی قلب پنهان کرده ات بگو!!!

چشمانم را باز کن، مرا در آغوشت آب کن.

ناب مرا از نو بساز

/ 0 نظر / 5 بازدید