زندگی انگلی

ما مثل انگل زندگی می کنیم!!

ما سراغ هر کسی را که به آن احتیاج داریم می رویم!!!

ما وقتی کارمان راه افتاد، دیگر به سراغ آن فرد نمی رویم!!

ما در بعضی مواقع با آن شخص دشمن می شویم!!

و دشمنیه ما یعنی فاجعه!!!

ما مثل انگل زندگی می کنیم!!!

و خیلی کارای دیگه می کنیم!!!

که من از گفتنشان بیزارم!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید