ما

ما هر دو توی جیبامون سم داریم. ما هر دو توی دلامون دشمنی داریم، مثل یک بمبی که می تونه همه رو نابود کنه و ما آنقدر می جنگیم تا دریاها به رنگ قرمز بشن.

ما داریم سایه می شیم، ما داریم ضد روشنی می شیم.

ما هردو پشت سرمون یک چاقو قایم کردیم، ما یک دوستی(نقطه مشترک) در تاریکی داریم که در واژه ها نمی گنجه!! ما می خندیم.

ما داریم سایه می شیم، ما داریم ضد روشنی می شیم.

من یک رازی دارم، من به تو فکر می کنم، ما توی جیبامون سم داریم اما تو دلامون عشق داریم.

ما داریم سایه می شیم، ما داریم ضد روشنی می شیم.

 

whitley - we have poison in our pockets                                                                    بر گرفته از شعر

 

/ 0 نظر / 5 بازدید