night riders

به آیدیم که نگاه می کنم، می بینم همه خوابن!!!

یه چند نفریم، آشنا...، بیداریم!!

آره ما شب زنده داریم!!! شبا دراز شده!!

ایرادی نداره، روزا می خوابید!!!

چی؟؟؟تعجب

خواب دیدی خیر باشه!!

 

بذار واست از دنیای شب بگم!!

شب، سرعته چیز میشه!!!

فقط بدرده چت می خوره!!

برای دانلود اگه سرور فی... نباشه و قوی باشه و هزارو یک احتمال دیگه با سه تا صلوات، اونم به نیت، بتونی 800 تا 900 مگ دانلود کنی!! و گرنه 300 تا 400 تا بیشتر بهت نمیده!

شبا، خوبه!! آرومه!! همه خوابن!!نیشخند تنهایی!!ناراحت

شبا، بده!!

شب داغونت می کنه!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید